«

»

มิ.ย. 22 2016

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ปีซ้อน โพนพิทยาคม โพนนาแก้ว สกลนคร

โรงเรียนโพนพิทยาคม กับ 3 รางวัล ที่ทรงคุณค่า รางวัล พระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก ประเภทนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านผอ.สิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดี กับคณะครูที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการสอน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน และสร้างคุณภาพให้กับนักเรียน โพนพิทยาคม   มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่า ดังนี้

                                           ปีการศึกษา 2556  นายคณิน   ภูผิวเงิน                 นักเรียนชั้น ม.6/1   
                                                    นักเรียนรา่งวัลพระราชทาน ระดับชั้น ม.ปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก
                                           ปีการศึกษา 2557  นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร          นักเรียนชั้น ม.6/1
                                                    นักเรียนรา่งวัลพระราชทาน ระดับชั้น ม.ปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก
                                           ปีการศึกษา 2558 นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์       นักเรียนชั้น ม.6/1
                                                    นักเรียนรา่งวัลพระราชทาน ระดับชั้น ม.ปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก   

นักเรียนพระราชทาน21                                                  1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร   2. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อมสิงห์   3. นายคณิน   ภูผิวเงิน    

นักเรียนพระราชทาน10

นายคณิน   ภูผิวเงิน
 

นักเรียนพระราชทาน1
                                                                                            นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร 
นักเรียนพระราชทาน2

              นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร 

นักเรียนพระราชทาน3

              นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร 

นักเรียนพระราชทาน4

นักเรียนพระราชทาน5
นักเรียนพระราชทาน6

นักเรียนพระราชทาน7

นักเรียนพระราชทาน8

นักเรียนพระราชทาน9

นักเรียนพระราชทาน11


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน12
นักเรียนพระราชทาน13


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน14


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน15


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน16


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน17


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน18


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน19


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน20


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com