«

»

เม.ย. 06 2016

ศธภ.๑๑ วางแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

DSC_6968

DSC_6972

DSC_6973

DSC_6975

DSC_6976

DSC_6978

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาศึกษาธิการ ภาค ๑๑ จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ศึกษาธิการภาค ๑๑ ณ ห้องประชุมพระเทพญาณวิศิษฐ์ สพม.เขต ๒๓ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ซึ่งได้เชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำจังหวัด
วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ โดยการนำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน มาวิเคราะห์ข้อมูล หลอมรวมปรับตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จัดทำกรอบการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา ตามบริบทเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com