«

»

มี.ค. 17 2016

สพม.เขต 23 พัฒนาลูกเสือเพื่อต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

สพม.เขต 23 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร โดยจัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 9 คน ในรุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 จุดประสงค์ในการอบรมเพื่อให้นักเรียนแกนนำที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจรู้บทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และได้รับการฝึกทักษะ ปฏิบัติ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน ครอบครัว สังคมได้

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com